Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder nummer 56935331 en gepubliceerd op onze website: www.Connec3.com

1 Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, leveringen en overeenkomsten van Connec3 B.V. (hierna ‘Connec3’), waarbij Connec3 producten aan een koper levert.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Connec3 zijn overeengekomen.
1.4 Voor zover deze algemene voorwaarden ook in een andere taal dan het Engels zijn opgesteld, prevaleert in geval van strijdigheid steeds de Engelse tekst.
1.5 De term “schriftelijk” heeft de volgende betekenis: per brief of per e-mail.

 

2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Connec3 zijn vrijblijvend, ook in het geval een acceptatietermijn van toepassing is.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat Connec3 de order schriftelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging door Connec3 beschrijft de gehele overeenkomst.
2.3 Elke aanbieding of overeenkomst van een (bevoegde) vertegenwoordiger van Connec3 is uitsluitend bindend in het geval deze schriftelijk wordt bevestigd door deze vertegenwoordiger.
2.4 Monsters of voorbeelden die worden geleverd en/of getoond betreffende de offerte zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 De koper dient Connec3 voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk te informeren betreffende enige specifieke vereisten (bijv. kwaliteitsvereisten en/of kwaliteitsnormen) betreffende het product. Tenzij specifieke vereisten met betrekking tot de producten van toepassing zijn en Connec3 hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord is gegaan, dient de selectie van de producten door Connec3 voldoende te zijn.
2.6 Alle afwijkingen op bepalingen in een overeenkomst dienen schriftelijk door Connec3 te worden bevestigd.
2.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bepaalt Connec3 of de producten worden verpakt en indien dit het geval is, welke verpakkingsmethode wordt gebruikt.

 

3 Prijzen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen vermeld in euro’s, exclusief btw en gebaseerd op af fabriek (EXW, Incoterms-versie van kracht op het moment van het sluiten van de overeenkomst).De prijzen zijn exclusief verpakkings- en accessoireskosten.
3.2 De door Connec3 genoemde prijzen zijn gebaseerd op de bestaande geldelijke voorwaarden, arbeidskosten, inkoopprijzen, accijnzen, belastingen en andere heffingen, subsidies en dergelijke die gelden voor de betreffende overeenkomst. Indien een of meer van deze kostprijsbestanddelen na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de betreffende producten zijn geleverd, stijgen, is Connec3 gerechtigd om een redelijke prijsstijging aan de koper door te berekenen.

 

4 Levering

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt de levering ‘Delivery at Place’ plaats op de overeengekomen locatie (DAP/geleverd ter bestemming, Incoterms®-versie van kracht op het moment van het sluiten van de overeenkomst).
4.2 De leveringstermijn wordt per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de betreffende overeenkomst van kracht gaat conform artikel 2.2, Connec3 in het bezit is van alle door koper te verstrekken documentatie, instructies en gegevens en, indien overeengekomen, Connec3 de vooruitbetaling heeft ontvangen.
4.3 Tenzij anders overeengekomen kan de gespecificeerde leveringstermijn in geen geval worden beschouwd als fatale termijn. Connec3 is niet in verzuim betreffende de leveringstermijn totdat de koper haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn wordt vastgesteld waarbinnen Connec3 de gelegenheid krijgt om de levering uit te voeren en deze laatste dit alsnog nalaat.
4.4 De koper kan de levering tot maximaal vier weken voor de overeengekomen leveringsdatum opschorten.
4.5 Indien de leveringstermijn wordt overschreden, zal Connec3 de koper hier tijdig van op de hoogte stellen. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, is de koper niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of beëindigen, tenzij de leveringstermijn met meer dan 12 weken wordt overschreden. In het geval van een overschrijding van de leveringstermijn heeft de koper nooit recht op enige vorm van compensatie.
4.6 CONNEC3 levert, tenzij anders overeengekomen, alle vrachten met vallende lengtes.
4.7 In het geval de koper zijn betalingsverplichting niet (of niet tijdig) nakomt, behoudt Connec3 zich het recht voor om de leveringstermijn op te schorten.
4.8 Connec3 is gerechtigd om een levering in gedeelten uit te voeren. Elke deellevering wordt geacht in een afzonderlijke overeenkomst te zijn vastgelegd. Connec3 heeft het recht om voor elke deellevering betaling te eisen alvorens over te gaan tot een andere deellevering.

 

5 Afnameverplichting

5.1 Op de koper rust een afnameplicht.
5.2 Indien de koper bij een overeengekomen levering het gekochte niet binnen de leveringstermijn heeft afgenomen, of indien hij, wanneer geen bepaalde leveringstermijn is overeengekomen, het gekochte niet binnen drie maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst heeft afgenomen, heeft CONNEC3 het recht de niet afgenomen orders (alsmede alle andere lopende orders of
gedeelten daarvan, tenzij CONNEC3 daartoe geen redelijke grond heeft) te annuleren of de overeenkomst te ontbinden zonder aansprakelijk te zijn voor een schadevergoeding onverminderd het recht van CONNEC3 om schadevergoeding van de koper te verlangen.
5.3 Connec3 kan goederen die niet door de koper zijn afgenomen onder zichzelf of onder derden voor rekening en risico van de koper opslaan.
5.4 De koper blijft, ook indien hij niet voldoet aan zijn afnameplicht, onverminderd verplicht de overeengekomen prijs aan CONNEC3 te voldoen binnen de hiervoor geldende termijn.

 

6 Betaling

6.1 Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Betaling dient te geschieden op een door Connec3 voor dit doel aangewezen rekening, zonder kortingen, verrekeningen, opschorting of aanspraak op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Connec3 behoudt zich te allen tijde het recht voor om een gehele of een gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
6.2 Betalingen door de koper worden eerst aangewend om alle verschuldigde kosten en eventuele rente te betalen en vervolgens om de oudste factuur te betalen die opeisbaar is, ook in het geval de koper verklaart dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6.3 Bij niet-tijdige betaling wordt de koper geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is en wordt hem 1,5% rente in rekening gebracht over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan vanaf het moment van verzuim. Alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, die gemoeid zijn met het innen van de vordering zijn voor rekening van de koper. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten zullen nooit minder bedragen dan 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 250,-. In het geval Connec3 kan aantonen hogere, redelijkerwijs noodzakelijke kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Connec3 behoudt zich het recht voor een schadevergoeding van de koper te verlangen indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet naleeft.
6.4 Voorts is Connec3, behoudens de overige rechten die Connec3 op grond van de wet of de overeenkomst heeft, gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling hetzij de verdere levering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, zulks naar eigen goeddunken en onder voorbehoud van het recht van Connec3 om vergoeding te vorderen van de schade die zij heeft geleden.
6.5 In ieder geval is de volledige koopprijs onmiddellijk opeisbaar indien de koper niet tijdig betaalt, hij failliet gaat, in surseance van betaling verkeert, onder curatele wordt gesteld, er beslag wordt gelegd op zijn bezittingen, hij overlijdt voor zover hij een natuurlijk persoon is, of in geval van liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de koper.
6.6 Tijdens of na het aangaan van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan is Connec3 gerechtigd van de koper zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal worden voldaan. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Connec3 het recht haar verplichtingen op te schorten en uiteindelijk, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van door hem geleden schade.

 

7 Eigendomsvoorbehoud (voor klanten uit Duitsland geldt een andere regeling, zie bepaling 15)

7.1 De geleverde producten blijven eigendom van Connec3 totdat al hetgeen verschuldigd is voor de levering van die producten, met inbegrip van eventuele incassokosten en rente, alsmede al hetgeen verschuldigd is wegens niet-nakoming door de koper van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst, volledig is betaald.
7.2 De koper is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten ten gunste van Connec3 identificeerbaar te houden en/of kenbaar te maken en gescheiden te houden van elkaar en van andere producten die in het bezit zijn van de koper.
7.3 Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan, is hij niet gerechtigd deze aan een derde over te dragen, tot zekerheid aan te bieden, te bezwaren, te verpanden of anderszins ter beschikking van een derde te stellen. Niettemin heeft de koper het recht deze producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen.
7.4 Voor de koper is een zorgplicht van toepassing betreffende de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en de koper is verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteit ervan. De koper dient de producten veilig te stellen en te beschermen tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s.
7.5 De koper is verplicht Connec3 te allen tijde te ondersteunen bij het uitoefenen van de eigendomsrechten. Zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, is de koper verplicht Connec3 toegang te verlenen tot zijn gebouwen en terreinen.
7.6 Op eerste verzoek van Connec3 is de koper verplicht de vorderingen die hij op de door Connec3 geleverde producten, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en aan zijn kopers zijn verkocht, aan Connec3 te verpanden.

 

8 Reclame

De koper is verplicht de producten bij aflevering te controleren op eventuele zichtbare en/of direct waarneembare tekortkomingen en/of schade, rekening houdend met de in deze bepaling vermelde toleranties. In het geval van een tekortkoming of schade, dient de koper onmiddellijk na de levering van de goederen een klacht in te dienen bij de transporteur door de tekortkoming en/of schade duidelijk te beschrijven in het CMR-document en binnen 48 uur na levering van de goederen een gedetailleerd schriftelijk rapport inzake de klacht te verzenden aan Connec3. Indien de koper nalaat de tekortkoming(en) binnen 48 uur na levering te melden, wordt de koper geacht de geleverde producten te hebben goedgekeurd en worden klachten niet meer in behandeling genomen.
8.2 Tekortkomingen die niet bij de levering worden geconstateerd, dienen binnen 14 kalenderdagen na uitvoering van de levering en onmiddellijk na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Connec3.
8.3 Gezien de producten natuurlijke materialen zijn, dient bij de aankoop en het gebruik van het product rekening te worden gehouden met de natuurlijke biologische, chemische en fysieke eigenschappen van de producten. Eventuele kwaliteitsafwijkingen binnen de context van deze kenmerken kunnen niet worden beschouwd als tekortkomingen.
8.4 Kleine afwijkingen en afwijkingen die in de handel acceptabel worden geacht, of afwijkingen die redelijkerwijs niet kunnen worden
voorkomen als gevolg van bijvoorbeeld verschillende houtdikten, uitzetting en krimping of kleurpatronen van de producten, zijn geoorloofd en worden in het geval van reclamatie, verzoeken tot annulering van de overeenkomst of aansprakelijkheidsstelling niet geaccepteerd als tekortkoming.
8.5 In het geval de leveringshoeveelheid 10% of minder afwijkt ten opzichte van wat is overeengekomen, wordt dit door Connec3 niet geaccepteerd als een gegronde klacht
8.6 Klachten worden enkel en alleen geaccepteerd indien tijdig gemeld, conform
bepaling 8.1 en 8.2, en voorzien van duidelijk beeldmateriaal
die de tekortkoming op een onbetwistbare wijze toont en een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en/of schade.
8.7 Indien Connec3 de klacht accepteert, is Connec3 slechts gehouden tot levering van eventuele ontbrekende producten, aanpassing van de producten of vervanging van de geleverde producten, naar inzicht van Connec3.
8.8. Producten waarvoor een gegronde klacht is ingediend mogen aan Connec3 slechts worden geretourneerd na schriftelijke toestemming door Connec3. Producten die zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Connec3 worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd door Connec3. Connec3 behoudt zich het recht voor administratiekosten, verzendkosten en andere kosten voor retourzendingen in rekening te brengen. Producten die als afgekeurd zijn gemarkeerd komen niet in aanmerking voor retourzending.
8.9 Wanneer een gedeelte of het geheel van de geleverde goederen verwerkt is of een onherroepelijke verandering heeft ondergaan door toedoen van de koper vervalt het recht van reclamatie
8.10 De koper dient Connec3 in de gelegenheid te stellen de klacht te (laten) onderzoeken. De koper dient alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan het onderzoek.
8.11 Om het onderzoek mogelijk te maken, dient de koper de producten en alle verpakkingen met betrekking tot de klacht (volledig en ongeopend) ter beschikking te stellen aan Connec3 en de producten op geschikte wijze te beschermen (bijv. betreffende de kwaliteit van de producten). In het geval de koper deze verplichtingen niet naleeft, is de koper alsnog verplicht de producten af te nemen en te betalen.
8.12 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de koper niet op, tenzij Connec3 en de koper schriftelijk anders overeengekomen zijn.
8.13 Het in behandeling nemen van een klacht door Connec3 houdt geen verplichting tot het verhelpen van eventuele tekortkomingen in.
8.14 Klachten betreffende de factuur dienen binnen 7 werkdagen na de factuurdatum aan Connec3 te worden gemeld.

 

9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Connec3 is beperkt tot het nakomen van de verplichtingen overeenkomstig artikel 8.
9.2 Behoudens in geval van wettelijke aansprakelijkheid op grond van bepalingen van dwingend recht en een opzettelijk handelen of nalaten, of grove nalatigheid van Connec3, is elke aansprakelijkheid van Connec3 voor enige schade uitgesloten. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, inclusief gederfde winst of schade als gevolg van niet tijdige levering, is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Connec3 jegens de koper , onder welke theorie of motief dan ook, is te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het betrokken product of tot dat deel van de netto factuurwaarde waarmee een vordering tot schadevergoeding direct of indirect verband houdt. In geen geval zal de totale door Connec3 te betalen schadevergoeding meer dan € 10.000,- per gebeurtenis bedragen, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
9.4 De koper vrijwaart Connec3 voor elke aanspraak van een derde partij waarvoor Connec3 volgens deze voorwaarden niet aansprakelijk is.
9.5 Iedere vordering jegens Connec3, behalve die welke door Connec3 is erkend, vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden na ontstaan van die vordering.

 

10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht, heeft Connec3 het recht haar offertes in te trekken, leveringen op te schorten of enige relevante overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder de verplichting tot enige schadevergoeding.
10.2 Naast wat op dat gebied in de wet als overmacht wordt begrepen wordt door Connec3 als overmacht het volgende verstaan: oorlogen of vergelijkbare situaties, mobilisaties, oproer, beleg, sabotage, boycotten, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, staking of uitsluiting, bezettingen, blokkades, productiedalingen of tekort/gebrek aan grondstoffen, technische problemen met productiesystemen, ontslagen, vertragingen betreffende noodzakelijke voorbereiding door de koper, ziekte van Connec3-personeel, tekortkomingen aan de zijde van toeleverancier en/of vervoerder, wet- en regelgeving (inclusief die van buitenlandse overheden) zoals transport-, import-, export- of productiebeperkingen, slechte weersomstandigheden, blikseminslagen, brand, explosies, vrijkoming van schadelijke stoffen of gassen, alsook alle ander onvoorziene omstandigheden waardoor Connec3 of haar toeleveranciers, subcontractanten of upstream-leveranciers hun verplichtingen conform de overeenkomst niet naar behoren en/of tijdig kunnen uitvoeren en die niet voor rekening en risico van Connec3 zijn.
10.3 Indien Connec3 zich op overmacht beroept, zal zij de koper daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, alsmede van de beëindiging daarvan.
10.4 Voorts behoudt Connec3 zich het recht voor zich op overmacht te beroepen in het geval de omstandigheid die de (verdere) nakoming van de verplichtingen in het kader van de overeenkomst verhinderen is ontstaan nadat Connec3 aan haar verplichtingen had moeten voldoen.
10.5 Indien Connec3 reeds een gedeelte van de overeenkomst heeft uitgevoerd, is de koper verplicht de koopprijs te betalen voor alle producten die zijn geleverd.
10.6 In het geval het tijdelijke onvermogen van Connec3 meer dan 6 maanden duurt, vervalt het recht de nakoming op te schorten. Na deze termijn is de koper gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, maar alleen voor dat deel van
de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

 

11 Opschorting en beëindiging

11.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van een door hem aangegane overeenkomst, indien er redenen zijn om te vrezen dat dit zal gebeuren, of indien de koper surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zijn bedrijf aanvraagt, heeft Connec3 het recht de betreffende overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten of te ontbinden en is zij niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
11.2 Elke vordering van Connec3 met betrekking tot een deel van de overeenkomst die reeds is uitgevoerd, of schade die is geleden als gevolg van de opschorting of beëindiging daarvan, inclusief gederfde winst, is met onmiddellijke ingang opeisbaar.

 

12 Annulering

12.1 Indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, zonder dat er sprake is van een wanprestatie door Connec3, en indien Connec3 hiermee akkoord gaat, behoudt Connec3 zich het recht voor om de kosten, schade en gederfde winst in rekening te brengen en om, naar goeddunken van Connec3 en afhankelijk van de omstandigheden (bijv. reeds uitgevoerde leveringen/productie en of het een product op maat betreft of niet), 50% tot 100% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 

13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Connec3 behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die zij levert, ook in het geval de producten specifiek voor de koper zijn gemaakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

14 Toepasselijk recht en forum

14.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die door Connec3 worden aangegaan worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
14.2 In geval van een geschil is de bevoegde rechter in Roermond, Nederland, bevoegd het geschil te behandelen, tenzij Connec3 ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper.
14.3 Geschillen tussen Connec3 en kopers die buiten de
Europese Unie zijn gevestigd worden beslecht door middel van arbitrage van de Internationale
Kamer van Koophandel volgens het Conciliatie- en Arbitragereglement van de
Internationale Kamer van Koophandel door één arbiter. De plaats van arbitrage is Roermond, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.
Als afwijking op bepaling 7 gelden de volgende bepalingen voor in Duitsland gevestigde klanten:

 

15 Eigentumsvorbehalt

Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer zustehen.
Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:
a) Unser Miteigentumsanteil entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
b) Verbleibt ein von Eigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erhöht sich unser Miteigentumsanteil um diesen Restantanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restantanteil ausgedehnt, so steht uns an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser andere Lieferanten bestimmt.
Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten.
Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen: jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.
Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheiten unserer Forderungen um mehr als 10%, so werden wir auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.
Die Parteien vereinbaren hiermit hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten die ausschließliche Geltung deutschen Rechtes.
Jedweder sonstige dieser Vereinbarung entgegenstehende oder die Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten betreffende vertragliche Regelung, insbesondere innerhalb von Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird durch diese Vereinbarung gegenstandslos.